SIA “AVALONS”

PRIVĀTUMA POLITIKA

SATURS

 1. SIA “AVALONS” pamatinformācija 
 2. personas datu apstrāde SIA “AVALONS”
 • Datu apstrādes nolūks
 • Datu apstrādes tiesiskais pamats
 • iesniegumu, priekšlikumu, iebildumu un sūdzību izskatīšana un apstrāde
  • Jūsu personības pārbaude (identifikācija)
  • Atbildes sniegšana
  • Saziņa ar Jums
  • Tiesības atteikt informācijas sniegšanu
 • Datu apstrāde uz “piekrišanas pamata”
 • Informācijas sniegšanas kārtība, ja personas dati nav iegūti tieši no Jums
 • Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas
 • Datu glabāšanas termiņi
 • Profilēšana
 • Komerciālie paziņojumi
 • Personas datu nodošana uz trešajām valstīm
 1. Jūsu tiesības:
 • Uz informācijas saņemšanu
 • Piekļūt saviem datiem
 • Iesniegt sūdzību
 • iebilst par datu apstrādi
 • Pieprasīt Jūsu datu labošanu
 • Prasīt datu dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”)
 • Pieprasīt Jūsu datu pārnešanu
 • Pieprasīt Jūsu datu apstrādes ierobežošanu 
 1. SIA “AVALONS” pamatinformācija

SIA “AVALONS” savā pamatdarbībā veic sekojošas pamatfunkcijas:

 • kvalitatīvu un pieejamu tabakas izstrādājumu un aksesuāru vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.
 • pasaulē atpazīstamu zīmolu: MAC BAREN, VON EICKEN, GIZEH, DENICOTEA, RAW, ORION preču izplatīšana.
 • Eiropas ražotāju SСHMINCKE, DA VINCI, HAHNEMUHLE, CRETACOLOR un daudzu citu ražotāju mākslas preču, piederumu un materiālu māksliniekiem izplatīšana.

Plašāka informācija saistībā ar “AVALONS” pamatdarbību, darba laikiem, un iespējām sazināties ar mums ir pieejama mūsu mājas lapā www.avalons.lv

Kontaktinformācija:

SIA “AVALONS”

vienotais reģistrācijas numurs: LV40003545929
juridiskā adrese: Zasas iela 7, Rīga LV-1057
kontaktinformācija: www.avalons.lv

datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Datu aizsardzības speciālists: Aivars Romanovskis
tel. +371 67250499; Mob. Tel. + 371 29494399
e-pasts:avalons@ml.lv

 1. Personas datu apstrāde SIA “AVALONS”

SIA “AVALONS” savā darbībā, pildot tai noteiktās pamatfunkcijas, ievēro likumdevēja noteikto kārtību, tostarp “Fizisko personu datu aizsardzības likuma” prasības, kā arī “Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679”, kas tiek piemērota kopš 2018. gada 25.maija (turpmāk tekstā – Regula).  Regulas kontekstā vērtējot SIA “AVALONS” darbību, vēršam Jūsu uzmanību uz datu apstrādes nolūkiem un datu apstrādes tiesisko pamatu.

 • Datu apstrādes nolūks

Regulas izpratnē SIA “AVALONS” ir datu apstrādes Pārzinis. Kā Jūsu datu apstrādes Pārzinis “AVALONS” apstrādā Jūsu datus sekojošiem nolūkiem:

Nolūks Apakšnolūki
 

–   Līgumattiecību un tirdzniecības attiecību vadīšana

–    Sūtīt Jums mūsu produktu un pakalpojumu komerciālos un reklāmas sludinājumus.

–  Informācijas sniegšana valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

–  Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts datu iesniegšanas brīdī.

 

 

– Jūsu personības pārbaude (identificēšana);

– kontaktinformācijas apstrāde saziņai ar Jums;

– līguma sagatavošana un noslēgšana;

– pakalpojumu sniegšana (tai skaitā līguma saistību izpilde);

– pakalpojumu darbības nodrošināšana / uzturēšana;

– sniegto pakalpojumu uzlabošana (audio / video ieraksti);

– Sabiedriskās drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšana (videoieraksti);

– klientu apkalpošana;

– iesniegumu, priekšlikumu, iebildumu un sūdzību izskatīšana un apstrāde;

– norēķinu administrēšana;

– darījuma datu apstrāde;

– norēķinu datu apstrāde;

– parādu atgūšana un piedziņa;

– mājas lapas uzturēšana un darbības uzlabošana;

– datu kvalitātes nodrošināšana;

– riska vadības aktivitāšu ietvaros.

 

 

Datu apstrādes nolūka maiņas gadījumā SIA “AVALONS” informēs Jūs par plānoto datu apstrādes nolūku, dodot Jums tiesības iebilst pret šādu Jūsu personas datu apstrādi jaunajam nolūkam.

 • Datu apstrādes tiesiskais pamats

Apstrādes tiesiskie pamati, kas izriet no Regulas:

 • lai izpildītu uzdevumu, ko SIA “AVALONS” veic sabiedrības interesēs vai īstenotu Pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras (Regulas 6.panta apakšpunkts e));
 • lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas panta apakšpunkts c));
 • SIA “AVALONS” leģitīmo interešu ievērošanai (Regulas 6.panta apakšpunkts f));
 • lai izpildītu Jūsu lūgumu noslēgt līgumu vai jau noslēgtā līguma izpildes nolūkā (Regulas 6.panta apakšpunkts b));
 • uz Jūsu piekrišanas pamata (Regulas 6.panta apakšpunkts a)).

Saskaņā ar Regulas 13.panta 1.daļas d) apakšpunktu SIA “AVALONS” sniedz savu leģitīmo interešu paplašinātu skaidrojumu:

Ar leģitīmām interesēm SIA “AVALONS” saprot:

 • visas tās darbības, datu apstrādes jomā, kas saistītas ar tās tiesisko interešu aizsardzību tiesu instancēs;
 • parādu atgūšana un piedziņas process;
 • Norēķinu administrēšana;
 • pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanas nolūkā veiktie personu audio un video ieraksti;
 • Sabiedriskās drošības un īpašuma aizsardzības nolūkā veiktie video ieraksti;
 • Jūsu identitātes pārbaudei veiktās darbības;
 • Kā arī iesniegumu, priekšlikumu, iebildumu un sūdzību izskatīšana un apstrāde;

Apstrādes tiesiskie pamati, kas izriet no Latvijas Republikas tiesību aktiem:

“Fizisko personas datu apstrādes likums”

 • Iesniegumu, priekšlikumu, iebildumu un sūdzību izskatīšana un apstrāde
 • Jūsu personības pārbaude (identifikācija)

Lai izskatītu Jūsu iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu, SIA “AVALONS” ir jāpārbauda Jūsu identitāte (identitātes apstiprināšanai).

Par identificētu pieprasījumu (identificētu personu) SIA “AVALONS” uzskata personu, kas:

 • personīgi ir ieradusies SIA “AVALONS” birojā, Zasas ielā 7, Rīgā un uzrādījusi personas apliecinošu dokumentu,
 • ir nodevusi sūtījumu SIA “AVALONS”, ierakstīta pasta sūtījuma veidā.
 • ir izmantojusi zvērināta tiesu izpildītāja, vai zvērināta notāra pakalpojumus dokumentu piegādē un izsniegšanā.
 • iesniegusi pieprasījumu, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.
 • iesūtījusi pieprasījumu, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
 • iesūtījusi pieprasījumu autorizējoties caur lv.

Vienkāršā pasta sūtījumā un e-pasta vēstules veidā iesūtītā informācija nenodrošina personas identifikāciju, un šādā gadījumā SIA “AVALONS” lūgs Jūs nodrošināt papildus identitātes apstiprināšanu.

Ja Jūs atteiksieties sevi identificēt vai neveiksiet identifikāciju SIA “AVALONS” noteiktajā kārtībā un laikā, SIA “AVALONS” ir tiesīgs atteikt pieņemt Jūsu iesniegumu vai izpildīt pieprasījumu.

Atsakot pieņemt Jūsu iesniegumu, SIA “AVALONS”, ja tas būs iespējams, atgriezīs Jums visu iesniegtos dokumentus. Gadījumos, ja dokumentu atgriešana nav iespējama, SIA “AVALONS” (piemēram gadījumā, ja iesūtīšana ir notikusi elektroniskā veidā) neatgriezeniski dzēsīs visus iesūtītos materiālus un datus.

 • Atbildes sniegšana

Iesniegumā pieprasītās darbības, vai informācijas sniegšanu SIA “AVALONS” veiks ne vēlāk kā mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Pieprasījuma izpildi, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību, vai citus pamatotus iemeslus, SIA “AVALONS” var pagarināt iesnieguma izskatīšanu vēl uz diviem mēnešiem, par ko Jūs tiksiet informēts atsevišķi.

 • Saziņa ar Jums

SIA “AVALONS” sazināsies ar Jums, izmantojot  kontaktinformāciju ko Jūs pats būsiet iesniedzis SIA “AVALONS” (piemēram: telefona numurs, e-pasta adrese, pasta adrese u.c.), kā arī izmantojot paziņojumus SIA “AVALONS”  mājas lapā).

Saziņu saistībā ar līgumsaistību izpildi vai līguma noslēgšanu SIA “AVALONS”  veiks uz noslēgtā līguma pamata (uz līgumā norādīto kontaktinformāciju), vai pamatojoties uz informāciju, ko Jūs būsiet iesniedzis līguma noslēgšanas nolūkam.

 

 • Tiesības atteikt informācijas izsniegšanu

 

Gadījumi, kad SIA “AVALONS” var atteikt Jums informācijas sniegšanu par datu apstrādi:

 • ja SIA “AVALONS” nevar identificēt Jūsu personību (identitātes pārbaude), un pēc pieprasījuma Jūs neesat sevi papildus identificējis;
 • ja Jūsu pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi (vairākkārtēji atkārtoti), un pēdējā gada laikā Jums jau ir izsniegta identiska satura informācija un ziņu saturs kopš pēdējās izsniegšanas nav mainījies;
 • ja Jūsu dati ir publiski pieejami publiskos reģistros;
 • ja pieprasītie datu jau ir Jūsu rīcībā.

 

 • Datu apstrāde uz “piekrišanas pamata”

Jūsu brīva izvēle ir sniegt piekrišanu personas datu apstrādei gadījumos, kad datu apstrādei nav cits tiesiskais pamats.  Piekrišanu var dot jebkādā veidā, ko akceptē SIA “AVALONS”.

Lai izbeigtu turpmāku Jūsu datu apstrādi, Jums ir tiesības atsaukt Jūsu doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 • Informācijas sniegšanas kārtība, ja personas dati nav iegūti tieši no Jums

SIA “AVALONS” sniegs Regulas 14.pantā noteikto informāciju attiecībā uz Jūsu personas datu ieguvi no trešajām personām, ja vien nepastāvēs kāds no Regulas 5.pantā minētajiem izņēmumiem.

 • Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

Datu saņēmēju kategorijas kuriem var būt nodoti Jūsu dati ir SIA “AVALONS” piesaistītie apakšuzņēmēji (piem. pakalpojumu sniedzēji, pasta komersanti, IS uzturētāji, u.c.).

Mūsu pakalpojumu sniedzēji var piekļūt jūsu datiem, kas atrodas galvenokārt Eiropas ekonomikas zonā (EEZ). Tie, kas atrodas ārpus EEZ, ir pasargāti ar “privātuma vairogu, ja tie atrodas ASV” vai aizsargāti ar kādu citu juridisku pamatu.

Mēs nepārdodam un nepiedāvājam jūsu personas datus trešajām pusēm.

 • Datu glabāšanas termiņi

SIA “AVALONS” saglabās, tai skaitā arhīvos, Jūsu datus saskaņā ar zemāk noteiktiem termiņiem:

 • personas datus, kas saitīti ar līgumsaistību izpildi vai pakalpojumu nodrošināšanu, 10 (desmit) gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Šāds termiņš noteikts saistībā ar vispārējo civiltiesisko prasījumu noilgumu, kā arī ar kompetento iestāžu tiesībām iegūt informāciju;
 • iesniegumi un sūdzības, tai skaitā sniegtās atbildes un informācija saistītā ar iesniegumā prasīto, 10 (desmit) gadus pēc atbildes sniegšanas brīža;
 • sabiedriskās drošības un īpašuma apsardzības nolūkā veiktie videonovērošanas ieraksti tiks uzglabāti 1 mēnesi no ieraksta izdarīšanas dienas;
 • kvalitātes uzlabošanas nolūkā veiktie audio un video ieraksti tiks uzglabāti 1 mēnesi no ieraksta izdarīšanas dienas;
 • informācijas sistēmu auditācijas pieraksti tiks uzglabāti saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto minimālo glabāšanas termiņu;
 • Jebkuri dokumenti tiks saglabāti ievērojot “Arhīva likuma” un Latvijas Republikas valsts nacionālā arhīva rīkojumos un paraugsarakstos noteikto dokumentu glabāšanas termiņu.
 • Jebkuri dokumenti tiks saglabāti ievērojot nacionālo normatīvo aktu kā arī pārnacionālo regulu noteikto dokumentu glabāšanas termiņu.
 • Profilēšana

SIA “AVALONS” neveic Jūsu datu profilēšanu un nepieņem automatizētus lēmumus attiecībā uz Jums.

 • Komerciālie paziņojumi

SIA “AVALONS” veic komerciālu paziņojumu nosūtīšanu, tikai tajos gadījumos, ja ir saņemta Jūsu iepriekšēja piekrišana.

 • Personas datu nodošana uz trešajām valstīm

SIA “AVALONS” neveic datu nodošanu uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

 1. Jūsu tiesības
 • Uz informācijas saņemšanu

Lai realizētu Jūsu tiesības saņemt informāciju par Jūsu datu apstrādi Jums ir jāveic sekojošas darbības:

 • Jāsastāda iesniegums, norādot Jūsu pieprasījuma būtību.
 • Iesniegums jāiesniedz SIA “AVALONS” tādā veidā, lai mēs varētu Jūs identificēt.
 • Mēs sniegsim Jums atbildi Regulā noteiktajos termiņos, un/vai paziņos par Jūsu iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu (vēl līdz 2 mēnešiem).
 • Atbildēsim Jums par Jūsu pieteiktajiem pieprasījumiem pēc būtības.
 • Nosūtīsim Jums atbildi tādā veidā kā Jūs būsiet lūdzis iesniegumā, vai tādā pašā veidā kādā Jūs būsiet iesnieguši Jūsu pieprasījumu.
 • Piekļūt saviem datiem

Šīs tiesības ir nostiprinātas Regulas 15. Pantā un paredz Jūsu tiesības saņemt atbildi no SIA “AVALONS”, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti. Piekļūt saviem datiem tās ir Jūsu tiesības iegūt savus datus – datus par sevi (nevis dokumentus, to atvasinājumus vai citu personu datus) saskaņā ar šajā politikā noteikto kārtību.

Pieprasīto informāciju mēs sniegsim Jums bez nepamatotas kavēšanās, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Pieprasījuma izpildi, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību, apjomu un skaitu, var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par ko Jūs tiksiet atsevišķi informēti.

 • Iesniegt sūdzību

Jums ir tiesības pieteikt SIA “AVALONS” sūdzību par Jūsu personas datu apstrādi, ja Jūs saskatāt pārkāpumu attiecībā uz Jūsu pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanu.

Jums ir tiesības iesniegt pamatotu sūdzību datu apstrādes Pārzinim un gadījumā, ja Jūsu prasījums netiks apmierināts, Uzraudzības iestādei (Datu Valsts Inspekcijai).

Uzraudzības iestāde, kurā Jums ir tiesības vērsties saistībā ar Jūsu personas datu apstrādes pārkāpumiem:

«Datu Valsts Inspekcija»

Blaumaņa ielā 11/13, Centra rajons,

Rīga, LV-1011. Tel. +371 67 223 131

www.dvi.gov.lv

 • Iebilst par datu apstrādi

Jums, balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Regulas 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu, tostarp profilēšanu.

SIA “AVALONS” Jūsu personas datus vairs neapstrādās, izņemot, ja SIA “AVALONS” norādīs uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

 • Pieprasīt Jūsu datu labošanu

Jums ir tiesības prasīt savu datu labošanu vienīgi attiecībā uz turpmāko datu apstrādi (piem. telefona numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese u.c.). Jūsu datu labošanas pieprasījums neietekmēs Jūsu datu vēsturisko apstrādi, t.i. datu labošanas mērķis ir aktualizēt Jūsu datus nodrošinot turpmāku aktuālu Jūsu datu apstrādi, nevis vēsturisko datu labošanu.

 • Prasīt datu dzēšana jeb tiesības “tikt aizmirstam”

Jūs esat tiesīgi realizēt savas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu dzēšanu sekojošos gadījumos:

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
 • Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde saskaņā ar regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un ja nav cita likumīga pamata apstrādei;
 • Jūs iebilstat pret Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar Regulas 21. panta 1., vai arī 21. panta 2. punktu un apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata,
 • Jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 • personas dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums, kas noteikts Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kuri ir piemērojami pārzinim;
 • personas dati ir savākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu, kā minēts Regulas 8. panta 1. punktā.

SIA “AVALONS” izskatīs Jūsu pieprasījumu attiecībā uz Jūsu personas datu dzēšanu, ja vien nepastāvēs kāds no šādiem izņēmumiem:

 • lai īstenotu tiesības uz vārda brīvību un informāciju;
 • lai izpildītu juridisku pienākumu, kas prasa veikt apstrādi, kā paredzēts Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kuri piemērojami pārzinim, vai lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai saistībā ar pārzinim likumīgi piešķirto oficiālo pilnvaru īstenošanu;
 • pamatojoties uz sabiedrības interesēm sabiedrības veselības jomā saskaņā ar 9. panta 2. punkta h) un i) apakšpunktu, kā arī 9. panta 3. punktu; a
 • arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos saskaņā ar 89. panta 1. punktu, ciktāl 1. punktā minētās tiesības varētu neļaut vai būtiski traucēt sasniegt minētās apstrādes mērķus;
 • lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
 • Pieprasīt Jūsu datu pārnešanu

Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus Jūs esat sniedzis SIA “AVALONS”, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim, un pārzinis, kuram attiecīgie personas dati sniegti, tam nerada nekādus šķēršļus.

Šādas tiesības Jūs esat tiesīgs realizēt ja Jūsu datu apstrāde ir pamatota uz:

 • Jūsu doto piekrišanu
 • Saistībā ar noslēgto līgumu
 • Apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem

Minētās tiesības neattiecas uz apstrādi, kas ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtas oficiālas pilnvaras.

 • Pieprasīt Jūsu datu apstrādes ierobežošanu

Jums ir tiesības panākt, lai SIA “AVALONS” ierobežotu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

– Jūs apstrīdat personas datu precizitāti – uz laiku, kurā pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;

– Apstrāde ir nelikumīga, un Jūs iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;

– Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

– Jūs esat iebildis pret apstrādi saskaņā ar Regulas 21. panta 1. punktu, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.

Ja apstrāde ir ierobežota saskaņā ar šajā punktā aprakstītajiem iemesliem, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Jūsu piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai Savienības vai dalībvalsts svarīgu sabiedrības interešu dēļ.

Ja Jūs esat panākuši datu apstrādes ierobežošanu SIA “AVALONS” informēs Jūs, pirms apstrādes ierobežojuma atcelšanas.

SIA “AVALONS” ir tiesības veikt izmaiņas Privātuma politikā. Privātuma politikas aktuālo versija ir pieejama SIA “AVALONS” mājas lapā www.avalons.lv

SIA “AVALONS” saglabā privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas SIA “AVALONS” mājas lapā.